ALGEMENE VOORWAARDEN Little Chipmunks

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Little Chipmunks:
Helen Noordam-Parr, h.o.d.n. Little Chipmunks
Bezoekadres: Verzetstraat 15, 7451 DL Holten, Nederland
Telefoonnummer: +31 610480813
E-mailadres: info@little-chipmunks.nl
KvK-nummer: 65709608
BTW-identificatienummer: NL2212.278.473.B01
Bankrekeningnummer: NL56KNAB0255498837

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst op afstand aangaat met Little Chipmunks;

3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Little Chipmunks georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de wederpartij en Little Chipmunks gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

5. Opdrachtgever: elke partij, niet zijnde een consument, die een overeenkomst met Little Chipmunks aangaat;

6. Overeenkomst: elke overeenkomst die tussen Little Chipmunks en een wederpartij is gesloten;

7. Wederpartij: hieronder wordt zowel een consument als een opdrachtgever verstaan;

8. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht bij een overeenkomst op afstand;

9. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

10. Dag: kalenderdag;

11. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de wederpartij of Little Chipmunks in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.


Artikel 2. Toepasselijkheid van en gebondenheid aan deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst -al dan niet op afstand- tussen Little Chipmunks en een wederpartij voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2. De toepasselijkheid van eventuele (inkoop-)voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bedingen in deze voorwaarden volledig van toepassing. Little Chipmunks en de wederpartij treden in dat geval in overleg teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

4. Indien en voor zover ten aanzien van een consument één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden in strijd zouden zijn met een dwingendrechtelijke bepaling, treedt de dwingendrechtelijke bepaling hiervoor in de plaats.


Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen en offertes, ongeacht de wijze waarop deze worden gedaan, zijn vrijblijvend van aard. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, transport-, administratie- en verzendkosten tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2. Little Chipmunks kan niet aan haar aanbiedingen of offertes worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen of offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of (andere) kennelijke fout bevatten.

3. Indien een aanbod aan een consument een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4. Elk aanbod aan de consument bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Little Chipmunks gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.


Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst

1. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat de wederpartij een opdracht plaatst bij Little Chipmunks en deze opdracht door Little Chipmunks schriftelijk is bevestigd. Little Chipmunks is gerechtigd zonder opgaaf van redenen een opdracht te weigeren.

2. Een overeenkomst op afstand met een consument komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 5, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3. Indien een consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Little Chipmunks de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod onverwijld langs elektronische weg. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Little Chipmunks is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

4. Indien de overeengekomen betaling van de wederpartij niet binnen 5 kalenderdagen na plaatsing van de bestelling door Little Chipmunks is ontvangen wordt de bestelling van de wederpartij automatisch geannuleerd. Little Chipmunks zal alsdan een bevestiging van deze annulering aan de wederpartij doen toekomen.

5. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Little Chipmunks passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Little Chipmunks daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

6. Little Chipmunks is gerechtigd zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Little Chipmunks op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

7. Little Chipmunks zal bij het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
- a) het bezoekadres van de vestiging van Little Chipmunks waar de consument met klachten terecht kan;
- b) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
- c) informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
- d) de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
- e) indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping;
- f) de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.


Artikel 5. Herroepingsrecht

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Little Chipmunks bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Little Chipmunks retourneren, conform de door Little Chipmunks verstrekte -redelijke en duidelijke- instructies. 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

3. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor producten die volgens specificaties van de consument vervaardigde zijn, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, óf die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Little Chipmunks dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst heeft vermeld.

4. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

5. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

6. Indien de consument voorafgaand aan gebruikmaking van zijn herroepingsrecht reeds een bedrag betaald heeft, zal Little Chipmunks dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat het bericht van herroeping Little Chipmunks bereikt heeft, terugbetalen. Little Chipmunks is evenwel gerechtigd te wachten met terugbetaling tot de goederen retour zijn ontvangen hebben teruggekregen, of de consument heeft aangetoond dat deze de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.


Artikel 6. De prijs

1. Little Chipmunks behoudt zich ten aanzien van de wederpartij het recht voor prijzen te wijzigen wanneer dat op grond van wijzigingen in de wisselkoers, wettelijke voorschriften, gewijzigde prijzen van leveranciers of enige andere oorzaak noodzakelijk is. Little Chipmunks zal de wederpartij hiervan in kennis stellen.

2. In afwijking van het vorige lid kan Little Chipmunks producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Little Chipmunks geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst op afstand met de consument zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen (bijvoorbeeld prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven).

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst op afstand met de consument zijn alleen toegestaan indien Little Chipmunks dit bedongen heeft en:
- a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
- b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.


Artikel 7. Levering en uitvoering

1. Levering geschiedt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, door ter beschikking stelling van de goederen op het bezoekadres van Little Chipmunks. Levering in gedeelten is toegestaan.

2. De voor levering door Little Chipmunks aangegeven levertijden zijn indicatief, zijn geen fatale termijnen en kunnen door Little Chipmunks tussentijds worden aangepast. Overschrijding van de levertijd geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

3. Indien de wederpartij de overeenkomst voor de geplande leveringsdatum annuleert (eenzijdig beëindigt), hetgeen schriftelijk dient te geschieden waarbij het moment van ontvangst van voornoemde annulering bij Little Chipmunks geldt als tijdstip van annulering, is de wederpartij 50% van de opdrachtsom aan Little Chipmunks verschuldigd onverminderd het recht van Little Chipmunks op volledige schadevergoeding. Het voorgaande geldt niet wanneer de wederpartij een consument is welke op afstand een overeenkomst met Little Chipmunks heeft gesloten.

4. In geval van overschrijding van de indicatieve levertijd dient de wederpartij Little Chipmunks schriftelijk aan te manen en een redelijke termijn te stellen van ten minste 14 dagen om alsnog na te komen.

5. Indien de te leveren goederen -anders dan op basis van een overeenkomst op afstand met een consument- niet binnen 14 dagen na ter beschikking stelling door de wederpartij zijn afgenomen, is Little Chipmunks gerechtigd deze goederen voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan.

6. Little Chipmunks zal bestellingen op basis van een overeenkomst op afstand met een consument met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

7. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Little Chipmunks het bedrag dat de consument reeds voorafgaand aan deze ontbinding betaald had, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

8. Indien levering van een door een consument besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Little Chipmunks zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze aan de consument worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn in een voorkomend geval eveneens voor rekening van Little Chipmunks.


Artikel 8. Overmacht

1. Indien Little Chipmunks als gevolg van overmacht de overeenkomst redelijkerwijze niet of tijdelijk niet kan nakomen, is Little Chipmunks niet aansprakelijk voor schade die de wederpartij daardoor lijdt.

2. Onder overmacht wordt mede begrepen: natuurverschijnselen waardoor de overeenkomst niet of niet tijdig kan worden uitgevoerd, zoals storm, overstroming en ernstig noodweer; ernstige verkeersstagnaties en andere stremmingen in het vervoer; beperking of stopzetting van de levering door de nutsbedrijven van water, gas of elektriciteit; ongevallen, ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van werknemers van Little Chipmunks, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, maatregelen van overheidswege die niet voorzien waren, internetstoringen, problemen bij hostingproviders en andere omstandigheden die buiten de invloedsfeer van Little Chipmunks liggen.

3. In geval van overmacht heeft Little Chipmunks het recht naar keuze hetzij haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden, alles eveneens zonder enige verplichting tot enige schadevergoeding jegens de wederpartij.

4. Indien Little Chipmunks bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 9. Betaling

1. Alle facturen van Little Chipmunks moeten zonder opschorting, korting of verrekening worden voldaan door bijschrijving op de bankrekening van Little Chipmunks zoals op de factuur vermeld.

2. Betaling dient –tenzij anders op de factuur vermeld is- te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

3. Little Chipmunks is in afwijking van het vorige lid gerechtigd een vooruitbetaling te bedingen.

4. Wanneer een vooruitbetaling is bedongen, kan de wederpartij geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

5. De wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Little Chipmunks te melden.

6. De wederpartij is zonder ingebrekestelling in verzuim, indien betaling niet binnen de betalingstermijn is voldaan of indien facturen niet of pas op een later tijdstip door Little Chipmunks kunnen worden geïncasseerd.

7. Vanaf de dag dat de wederpartij in verzuim is, is de wederpartij een rente van twee procentpunten boven de wettelijke (handels)rente over de openstaande vordering(en) aan Little Chipmunks verschuldigd. Little Chipmunks kan daarnaast vergoeding van buitengerechtelijke kosten vorderen die forfaitair worden gesteld op 15% van de openstaande vordering(en) met een minimum van € 160,- exclusief BTW. Dit alles onverminderd het recht van Little Chipmunks op volledige schadevergoeding.

8. Little Chipmunks is gerechtigd haar vordering(en) op de wederpartij (uit hoofde van enige overeenkomst tussen Little Chipmunks en de wederpartij, danwel daar uit voortvloeiende schade) te verrekenen met schulden van Little Chipmunks aan de wederpartij.

9. Indien de wederpartij met enige betaling in gebreke is, is Little Chipmunks gerechtigd (de uitvoering van) haar verplichtingen onder enige overeenkomst tussen haar en de wederpartij op te schorten dan wel te ontbinden.

10. Betaalmethodes van Klarna

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.
- Achteraf Betalen
U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna . Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.


Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud en risico-overgang

1. Alle door Little Chipmunks in het kader van de overeenkomst -al dan niet op afstand- geleverde goederen blijven eigendom van Little Chipmunks totdat de wederpartij alle verplichtingen uit met Little Chipmunks gesloten overeenkomst(en) deugdelijk en volledig is nagekomen. Zolang de wederpartij niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, verplicht de wederpartij zich ten opzichte van Little Chipmunks om het geleverde als een zorgvuldig huisvader te behandelen, verzekerd te houden en dit niet te verpanden, te verwerken, over te dragen of af te geven aan derden.

2. Het risico van beschadiging, vermissing en/of waardevermindering van goederen gaat bij levering over op de wederpartij.


Artikel 11. Onderzoek en klachten

1. De wederpartij dient het geleverde grondig te inspecteren op gebreken op het moment dat de goederen aan hem ter beschikking worden gesteld.

2. De wederpartij dient klachten binnen zeven dagen na de dag van levering schriftelijk gemotiveerd bij Little Chipmunks kenbaar te maken. Voor een consument die met Little Chipmunks een overeenkomst op afstand heeft gesloten is deze periode veertien dagen. Voor zover de genoemde termijn niet kan worden gekwalificeerd als ‘binnen bekwame tijd’ dient de wederpartij in elk geval binnen bekwame tijd (maximaal 2 maanden) na de constatering van de gebreken de klacht volledig en duidelijk omschreven in te dienen bij Little Chipmunks. Indien de wederpartij niet binnen voornoemde termijnen zijn klachten aan Little Chipmunks kenbaar heeft gemaakt, komt de wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

3. De wederpartij dient transportschade, indien het transport in opdracht van Little Chipmunks is verzorgd, binnen 1 werkdag na aflevering te melden bij de transporteur en bij Little Chipmunks. Na die termijn komt de wederpartij geen recht meer toe op schadeloosstelling.

4. De wederpartij dient Little Chipmunks in de gelegenheid te stellen een ingediende klacht te onderzoeken. Een ingediende klacht wordt binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Little Chipmunks binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

5. Little Chipmunks accepteert van de wederpartij (anders dan op grond van het herroepingsrecht) geen retourzendingen dan nadat zij voorafgaand schriftelijk toestemming heeft gegeven, zodat zij de klacht kan onderzoeken. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

6. Kleurafwijkingen en vormveranderingen in vergelijking met een beschrijving die de kwaliteit en functie niet wezenlijk aantasten, evenals geringe afwijkingen, vormen geen aanleiding tot reclames. Maat- en speciale producten worden in geen geval door Little Chipmunks teruggenomen.

7. Een ingediende klacht schort de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.


Artikel 12. Conformiteit en garantie

1. Little Chipmunks staat er voor in dat de producten en/of diensten geleverd aan de consument, voldoen aan de overeenkomst op afstand, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst op afstand bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Enkel indien overeengekomen staat Little Chipmunks er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door Little Chipmunks, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Little Chipmunks kan doen gelden.

3. Een eventuele garantie op geleverde goederen aan de wederpartij strekt zich verder nooit verder uit dan de garantie zoals deze door de producent c.q. leverancier van de goederen wordt gegeven (fabrieksgarantie).

4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van c.q. voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, doorgevoerde wijzigingen of reparaties, en/of verwerking door de wederpartij of door hem ingeschakelde derden.

5. De wederpartij is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de uiteindelijke beoordeling of de geleverde goederen geschikt zijn voor gebruik en/of verwerking door de wederpartij, ongeacht eventueel door Little Chipmunks gegeven adviezen of beoordelingen.

6. Geen garantie wordt verleend op gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onjuist en/of onoordeelkundig gebruik en/of verwerking en niet of niet juist of niet tijdig uitgevoerd onderhoud.

7. De beoordeling van de aanspraak op garantie alsmede de keuze voor de wijze van herstel is voorbehouden aan Little Chipmunks. Een toegewezen garantieclaim betekent niet dat een geleverd goed zal worden vervangen, er kan ook worden overgegaan tot reparatie van het betreffende goed. Garantie strekt zich in dat geval slechts uit tot het kosteloos zorg dragen voor reparatie mits de hiermee gemoeide kosten voor Little Chipmunks in redelijke verhouding staan tot de eventuele fouten en/of defecten. Indien dat laatste niet het geval is, is Little Chipmunks gerechtigd een deel van de reparatie- en/of vervangingskosten bij de wederpartij in rekening te brengen.


Artikel 13. Aansprakelijkheid

1. Voor zover zich hiertegen geen dwingendrechtelijke bepaling verzet, is:
- a) Little Chipmunks niet aansprakelijk voor enige schade (waaronder uitdrukkelijk begrepen indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie en dergelijke) tenzij de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Little Chipmunks;
- b) voorzover er in afwijking van sub a. hiervoor, toch sprake zou zijn van aansprakelijkheid aan de zijde van Little Chipmunks, is deze te allen tijde beperkt tot (kosteloos) herstel van een gebrekkig goed dan wel gehele of gedeeltelijke vervanging daarvan, zulks ter beoordeling van Little Chipmunks;
- c) Little Chipmunks is voorts nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
-- i. onjuiste en/of onvolledige informatie afkomstig van de wederpartij. De wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor de opdracht benodigde essentiële informatie;
-- ii. iedere tekortkoming van de wederpartij bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder het verlenen van voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst, of;
-- iii. schade die wordt veroorzaakt doordat door de wederpartij ingeschakelde derden tekortschieten in hun verplichtingen.

2. Mocht Little Chipmunks ondanks de bovenstaande aansprakelijkheidsuitsluitingen toch aansprakelijk zijn, dan is de aansprakelijkheid van Little Chipmunks ten opzichte van de wederpartij, voor zover zich hiertegen geen dwingendrechtelijke bepaling verzet, beperkt tot het bedrag van het deel van de overeenkomst waarop de schade betrekking heeft en het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk wordt uitbetaald.

3. De wederpartij zal, voor zover zich hiertegen geen dwingendrechtelijke bepaling verzet, Little Chipmunks niet aansprakelijk stellen indien hij de mogelijkheid heeft zich ter zake van de schade rechtstreeks op een derde dan wel op zijn verzekeringsmaatschappij te verhalen.

4. Voor zover zich hiertegen geen dwingendrechtelijke bepaling verzet, vervalt iedere rechtsvordering na verloop van twee maanden nadat de schadeveroorzakende gebeurtenis is geconstateerd respectievelijk redelijkerwijs kon worden geconstateerd.

5. Voor verzuim van Little Chipmunks is –tenzij een dwingendrechtelijke bepaling zich hiertegen verzet- altijd een schriftelijke ingebrekestelling vereist.


Artikel 14. Zekerheidstelling

1. Little Chipmunks is te allen tijde gerechtigd van de wederpartij zekerheidstelling te verlangen voor de nakoming door de wederpartij van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. De wederpartij zal daaraan op eerste verzoek voldoen.

2. Indien de wederpartij geen of onvoldoende zekerheid stelt, is Little Chipmunks gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De wederpartij is in dat geval aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade van Little Chipmunks.


Artikel 15. Intellectuele eigendom en geheimhouding

1. Alle (intellectuele eigendoms-)rechten op door Little Chipmunks vervaardigde en/of geleverde goederen (en alle daaraan ten grondslag liggende ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, documenten etc.), alsook foto’s daarvan, komen tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld uitsluitend aan Little Chipmunks toe.

2. De wederpartij zal met betrekking tot kennis omtrent de intellectuele eigendomsrechten en overigens alle informatie welke als gevoelig of vertrouwelijk kan worden aangemerkt, strikte geheimhouding betrachten.

3. Door Little Chipmunks aan de wederpartij ter beschikking gestelde documentatie mag alleen vermenigvuldigd worden ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst en voor archivering. Op kopieën moeten altijd de auteursrech­ten van het origineel vermeld staan. Documentatie (waaronder foto’s begrepen) blijven te allen tijde eigendom van Little Chipmunks en mag niet door aan derden worden overgedragen of in kopie aan derden, op welke wijze dan ook, ter beschikking worden gesteld.

4. Onder documentatie zoals hiervoor in lid 3 omschreven worden ook foto’s bedoeld. Indien Little Chipmunks toestemming verleent om door haar aangeleverde foto’s, danwel foto’s van door haar vervaardigde producten te gebruiken (bijv. op websites, social media, flyers etc.) dient hierbij altijd de naam en het logo van Little Chipmunks te worden vermeld. Bij online posts (o.a. websites, social media) dient er daarnaast gelinkt te worden naar de betreffende social media accounts van Little Chipmunks.

5. Little Chipmunks heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

6. Indien de wederpartij door een derde aangesproken wordt op een schending van (intellectuele eigendoms-)rechten, welke aansprakelijkheid de wederpartij zou kunnen of willen verleggen naar Little Chipmunks, dient de wederpartij Little Chipmunks hier onmiddellijk van in kennis te stellen, bij gebreke waarvan enige aanspraak van de wederpartij op Little Chipmunks in dat kader vervalt. Daarnaast dient de wederpartij Little Chipmunks in de gelegenheid te stellen zich (mede) te verweren tegen de vermeende aansprakelijkheid.

7. Indien en voorzover op (delen van) door de wederpartij aan Little Chipmunks verstrekte zaken intellectuele eigendomsrechten (van derden) rusten, garandeert de wederpartij dat door de ter beschikking (en eventuele verwerking) daarvan, geen inbreuk wordt gemaakt op de (intellectuele eigendoms-)rechten van derden en vrijwaart de wederpartij Little Chipmunks voor eventuele daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid.


Artikel 16. Beëindiging en opschorting

1. Little Chipmunks is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten, of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd haar recht op schadevergoeding en zonder enige verplichting tot schadeloosstelling van de wederpartij, in het geval Little Chipmunks goede grond heeft te vrezen dat de wederpartij tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen, dan wel de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt, in staat van surseance verkeert of een verzoek daartoe heeft gedaan, failliet is verklaard of een verzoek daartoe is ingediend, ten laste van de wederpartij conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd, alle of een aanzienlijk deel van zijn activiteiten en/of bezittingen heeft overgedragen, beëindigd of opgeschort, of in een soortgelijke situatie verkeert.

2. Van het ontstaan van een in lid 1 bepaalde omstandigheid dient de wederpartij Little Chipmunks onmiddellijk in kennis te stellen. Bij het voordoen van de in lid 1 bepaalde omstandigheden, wordt hetgeen Little Chipmunks alsdan (nog) van de wederpartij te vorderen heeft voorts direct opeisbaar.


Artikel 17. Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd.


Artikel 18. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle aanbiedingen, offertes en/of overeenkomsten van/met Little Chipmunks, en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen in verband met aanbiedingen, offertes en/of overeenkomsten van/met Little Chipmunks,en/of die daaruit voortvloeien, zullen, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen verzet, in eerste instantie bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement Overijssel.
Bijlage I: Modelformulier voor herroeping Little Chipmunks


Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u gebruik kunt maken van het herroepingsrecht en de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:
Little Chipmunks
Verzetstraat 15
7451 DL Holten
Nederland
info@little-chipmunks.nl

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [opsommen producten welke geretourneerd worden]*
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
herroept/herroepen*
Ontvangen op [datum ontvangst aangeven]* ___________________________

[Naam + adres gegevens]
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

­


[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
___________________________________________________________________________* Doorhalen wat niet van toepassing is/invullen wat van toepassing is.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2016 - 2024 Little Chipmunks | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel

Wegens de vele bestellingen en dat ik een week vakantie neem, pak ik geen bestellingen meer op vanaf 14 juli. Je kan wel een bestelling plaatsen, echter pak ik dit weer op vanaf 30 juli!